PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA

w Przedszkolu Niepublicznym z Oddziałami Integracyjnymi im. Bł. B. Lament w Lublinie

na czas okresu pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 od dn. 01.09.2021 r.

 1. Jedna grupa dzieci przebywa, w miarę możliwości, w wyznaczonej i stałej sali.
 2. Do grupy przyporządkowani są, w miarę możliwości, ci sami opiekunowie.
 3. W grupie może przebywać maksymalnie 25 dzieci, a w grupie integracyjnej 20 dzieci.
 4. Z sali usunięte są przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować.
 5. Zabawki  poddawane są dezynfekcji odpowiednim detergentem.
 6. Dziecko nie przynosi z domu żadnych zabawek (z wyjątkiem dzieci niepełnosprawnych intelektualnie).
 7. W przedszkolu wyznaczona jest „Strefa Rodzica” – szatnia. Rodzic wprowadza dziecko do szatni, pomaga mu w przebraniu się, następnie wyznaczony pracownik odbiera dziecko od Rodzica
  w drzwiach szatni i przekazuje je do wyznaczonej grupy.
 8. Odbiór dziecka z przedszkola odbywa się według zgłoszonych godzin lub po informacji telefonicznej ze strony Rodzica. Rodzic oczekuje w „Strefie Rodzica”, do której wyznaczony pracownik przyprowadza dziecko.
 9. Sukcesywnie wietrzymy sale dziennego pobytu dzieci.
 10. Poszczególne grupy przedszkolne nie spotykają się ze sobą w miarę możliwości organizacyjnych.
 11. Opiekunowie i Rodzice w przedszkolu zachowują dystans społeczny między sobą wynoszący 1,5 m.
 12. Ograniczamy przebywanie osób trzecich do minimum z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
 13. Zapewniamy szybki sposób komunikacji z Rodzicami dziecka.
 14. Dziecko przejawiające objawy choroby zostaje odizolowane w specjalnie przygotowanej sali, a Rodzic powiadomiony o tym fakcie.
 15. Sprzęt na placu zabaw jest regularnie czyszczony.
 16. Przy wejściu do przedszkola umieszczone są środki dezynfekujące.
 17. Regularnie przestrzegamy zasad mycia rąk. Przypominamy o tym dzieciom.
 18. Monitorujemy codzienne prace porządkowe i dezynfekujące.
 19. Pracownicy i Rodzice mają zapewnione środki ochrony osobistej.
 20. Do pracy w przedszkolu przychodzą osoby bezwzględnie zdrowe.
 21. W zajęcia opiekuńcze nie są angażowane osoby powyżej 60. roku życia.
 22. W razie zachorowania dziecka lub pracownika Dyrektor przedszkola decyduje o całkowitym lub częściowym wstrzymaniu pracy placówki