Klauzula informacyjna RODO

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana oraz dziecka jest Przedszkole Niepubliczne z Oddziałami Integracyjnymi im. bł. Bolesławy Lament z siedzibą w Lublinie, ul. Kochanowskiego 34,
 2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych proszę kontaktować się e-mailowo: rodo@promyczki.lublin.pl, telefonicznie 799-074-236 lub pisemnie – adres naszej siedziby.
 3. Informujemy, że dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka są przetwarzane przez nas w celach:
  – określonych w ustawie Prawo oświatowe, ustawie o systemie oświaty, ustawie o systemie informacji oświatowej, Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu prowadzenia działalności przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji na podstawie (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  – w zakresie, w jakim podanie danych osobowych jest dobrowolne (np. rozpowszechnianie wizerunku) na podstawie wyrażonej przez Panią/Pana zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
 4. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania celów ustawowych i statutowych.
 5. Zgodnie z RODO przysługują Pani/Panu następujące prawa: do cofnięcia zgody (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), ograniczenia przetwarzania, dostępu do treści swoich danych, sprostowania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do nadzoru nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 6. Danie Pani/Pana oraz dziecka mogą być udostępniane firmom, z którymi przedszkole współpracuje w celu prowadzenia dokumentacji oraz w celu prowadzenia prawidłowej realizacji zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 7. Dane osobowe Pani/Pana oraz dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.